Vad kännetecknar en recession?

Perioder av recession innebär tuffare ekonomiska tider för privatpersoner och företag. Några saker som uppstår vid en recession är att arbetslösheten ökar, levnadskostnaderna (till exempel ökade mat- och drivmedelskostnader och ökad styrränta) ökar mer än löneökningarna och att den ekonomiska tillväxten minskar. Det finns ingen exakt definition på recession men man brukar säga att det är recession när ett lands BNP (bruttonationalproukt) har varit negativt i ett halvår. Är det recession för länge kan det leda till depression.

Varför uppstår recession?

Det finns flera faktorer som bidrar till recession. Ökade produktionskostnader och minskad import och export kan vara en, en annan kan vara instabila finansmarknader. Oron för recession kan också vara en faktor. När människor är oroliga för en recession konsumerar de mindre och kan därmed gynna recessionens framväxt. Det är aldrig en specifik faktor som bidrar till recession utan en mängd olika faktorer under en längre tid som påverkar landets ekonomi negativt.

Vad leder recession till för konsekvenser?

Den största konsekvensen av recession är att konsumtionen minskar. Människor handlar helt enkelt mindre för att de har mindre pengar i plånboken till följd av högre levnadskostnader. Oron för recession tenderar också att påverka konsumtionen då människor hellre sparar sina pengar än att spendera dem. Mindre konsumtion leder till att företagen går dåligt vilket i sin tur leder till ökad arbetslöshet som också gör att människor har mindre pengar i plånboken. Det skapas alltså en negativ spiral som göder recessionen under tiden den pågår.

Vad finns för åtgärder mot recession?

Recession är inte ovanligt. Alla länder har perioder av hög- och lågkonjunkturer. Det viktigaste är att en recession inte får pågå för länge så att den leder till depression. Länderna kan påverka recessionen genom sin finans- och penningpolitik. Det kan handla om att till exempel sänka skatter, öka bidrag eller subventionera vissa kostnader för att få ur människor ur den negativa recessionspiralen. Men det kan också handla om att höja eller sänka styrräntan för att på så sätt styra människors boendekostnader och bostadspriserna i samhället.