Hur uppstår deflation?

Deflation uppstår när priserna på hela marknaden sjunkit under en längre tid. Det beror oftast på mindre ekonomisk aktivitet i samhället och en minskad efterfrågan. Det kan exempelvis uppstå när arbetslösheten ökat och människor har mindre pengar att konsumera för, eller när penning- och kreditmängden minskat i ett land vilket kan leda till oro och ökad försiktighet hos konsumenter.

Vad blir det för konsekvenser av ökad deflation?

Konsekvenserna av deflation är att den ekonomiska tillväxten avtar och att ett lands BNP (Bruttonationalprodukt) inte ökar i samma takt som tidigare. Trots att det blir billigare att konsumera gör ökad arbetslöshet och lägre inkomster att människors konsumtion minskar, vilket i sin tur påverkar företagen och samhället i stort. Ständigt nedåtgående priser gör också att många konsumenter väntar med stora inköp för man förväntar sig att det ska vara ännu billigare längre fram.

Vad händer med bostadspriserna vid deflation?

Konsekvenserna för bostadspriserna vid deflation kan ske på två sätt. Vanligtvis sänker Riksbanken styrräntan vid deflation så att det ska bli billigare och mer attraktivt att ta lån för att på så sätt få igång konsumtionen i samhället. När det är billigt att ta bolån blir det också mer attraktivt att köpa bostad och en ökad efterfrågan kan höja priserna. Deflation brukar dock innebära hög arbetslöshet vilket inte går så bra ihop med bolån och att köpa bostad. I det fallet kan det bli dålig efterfrågan och bostadspriserna sänks.

Historiska exempel på deflation

Det är sällan det uppstår deflation i Sverige. Senast det hände var i maj 2014. Normalläget i samhället är att det är inflation då Riksbanken har som mål att ha en inflation på runt 2%. Därför uppstår nästan alltid deflation till följd av någon form av kris. Här är ett par exempel när det hänt historiskt:

  • I början av 1920-talet, efter första världskriget, var det deflation i Sverige. Den skapades av att krigsländerna var oförmögna att betala för varor från Sverige vilket minskade Sveriges export och på så sätt minskade den ekonomiska tillväxten.
  • ”Den stora depressionen” i USA under 1930-talet. Som en följd av börskraschen 1931 blev det deflation i USA under hela 1930-talet.
  • Japan hade deflation under flera år i tidigt 2000-tal till följd av ökad konkurrens på exportmarknaden. Det gjorde att produktionen minskade och priserna pressades ner i landet.