Hoppa till huvudinnehåll

Klagomål

Sparbanken Tanum tar kundklagomål på allvar och strävar efter att alltid bemöta kunden i linje med bankens vision, mission och grundvärderingar. Vi använder vår klagomålsprocess som en viktig kanal för att lyssna på och bättre förstå behoven hos våra kunder. Detta hjälper oss att ständigt förbättra vår kundservice och förhinda att problem upprepas.
 

Vem kontaktar du?
 

1. Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till din kontaktperson, ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel.


2. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du ska då skriva ett brev till klagomålsansvarig på Sparbanken Tanum.


3. Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera Sparbanken Tanums beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).


4. Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

 

Kontaktvägar

Sparbanken Tanum 

Klagomålsansvarig

Box 3

457 21  Tanumshede

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand. 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

www.arn.se

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns vissa värde- och tidsgränser. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Konsumentvägledning
Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

www.konsumenternas.se

Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

Allmän domstol
Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner
Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

Särskild information om behandling av personuppgifter
Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Sparbanken Tanums dataskyddsombud

Sparbanken Tanum

Dataskyddsombud

Box 3

457 21 Tanumshede

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till Integritetsmyndigheten, IMY.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.