Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Klagomål

Sparbanken Tanum tar kundklagomål på allvar och strävar efter att alltid bemöta kunden i linje med bankens vision, mission och grundvärderingar. Vi använder vår klagomålsprocess som en viktig kanal för att lyssna på och bättre förstå behoven hos våra kunder. Detta hjälper oss att ständigt förbättra vår kundservice och förhinda att problem upprepas.

Såhär gör du för att framföra ett klagomål:

 1. Kontakta din kontaktperson eller ditt kontor

  Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till din kontaktperson, ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel.

  Kontakta oss

 2. Skriv ett brev till vår klagomålsansvarig

  Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du ska då skriva ett brev till klagomålsansvarig på Sparbanken Tanum.

 3. Vänd dig till Allmänna Reklamationsnämnden

  Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera Sparbanken Tanums beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

 4. Låt en domstol pröva ditt ärende

  Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Kontaktvägar

Skriv till klagomålsansvarig

Sparbanken Tanum
Klagomålsansvarig
Box 3
457 21 Tanumshede

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

www.arn.se

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns vissa värde- och tidsgränser. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

www.konsumenternas.se

Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

Allmän domstol

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner.

Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

Särskild information om behandling av personuppgifter

Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Sparbanken Tanums dataskyddsombud:

Sparbanken Tanum
Dataskyddsombud
Box 3
457 21 Tanumshede

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till Integritetsmyndigheten, IMY.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.