Styrelsens sammansättning och funktioner

En typisk styrelse i ett aktiebolag inkluderar företagets VD, företagets grundare eller ägare samt oberoende ledamöter med olika kompetens och perspektiv. Styrelsen utses vanligtvis av bolagets aktieägare under årsstämman. Antalet medlemmar i en styrelse varierar, men en vanlig rekommendation är att ha minst tre medlemmar för att säkerställa att det blir ett effektivt beslutsfattande. Styrelsen är ansvarig för bolagets övergripande strategi och ska företräda aktieägarnas intressen.

Styrelsens roller och ansvar:

  • Ordförande: Leder styrelsemöten och ansvarar för att följa upp beslut och initiativ.
  • VD (Verkställande Direktör): Ansvarar för den dagliga driften av företaget och rapporterar till styrelsen.
  • Revisor: Granskar och säkerställer att bolagets ekonomi följer lagar och standarder.
  • Oberoende styrelseledamöter: Bidrar med objektiva perspektiv och kompletterande kompetenser.

Så bygger du en hållbar bolagsstyrning

Idag är det allt viktigare att bolag uppfyller kraven på hållbarhet genom hela värdekedjan. För att uppfylla dessa krav är det därför viktigt att styrelsen sätter värderingar för företaget som främjar ett etiskt och hållbart företagande, att de agerar som förebilder efter dessa värderingar och att de tar beslut som stödjer dem.