Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Hållbart företagande

Gult rapsfält med skog och ängari bakgrunden.

Vad är hållbart företagande?

Hållbart företagande innebär att man i företagets affärsstrategi inte enbart tar hänsyn till ekonomiska aspekter utan även miljömässiga, etiska och sociala aspekter. Att man helt enkelt driver sitt företag med hållbarhet i åtanke. I praktiken handlar det om att företaget tar aktiva val för att minska sin miljöpåverkan och för att säkerställa de sociala förhållanden på företaget samt hos företagets leverantörer eller samarbetspartners. Det kan se lite olika ut beroende på vilken typ av organisation det är och inom vilken bransch den verkar. 

3 kategorier inom hållbart företagande

Många förknippar hållbarhet med miljö och det är en av delarna, men hållbarhet är mer komplext än så och innehåller fler delar. Man brukar dela in hållbart företagade i tre kategorier; miljömässig, ekonomisk och social.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att företag skapar en långsiktigt hållbar ekonomi. Det kan till exempel handla om bedriva verksamheten med goda marginaler, att man gör etiska investeringar eller att man aktivt motverkar mutor och korruption.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att företag ska skapa och upprätthålla goda sociala förhållanden, både på sin egen arbetsplats och i eventuella leverantörskedjor och hos samarbetspartners. Det kan också handla om att ta ansvar för hur man påverkar det lokala samhället man verkar i. Exempel på social hållbarhet är att man jobbar med jämställdhet och mångfald, med förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö eller med produktionssäkerhet.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet handlar helt enkelt om att ta ansvar för företagets direkta eller indirekta påverkan på miljön. Det kan till exempel handla om avfallshantering, val av förnybart material eller biologisk mångfald.

FN:s 17 globala mål

Många företag som vill jobba mer hållbart brukar använda sig av FN:s 17 globala mål som en vägledning i arbetet. Det är också de globala målen som ligger till grund när vi på banken ska avgöra om ett företag kan få hjälp med grön finansiering eller inte.

Fördelar med hållbart företagande

Det finns många fördelar med att arbeta med hållbarhet i företaget och det kan i många fall vara en konkurrensfördel. Här är några skäl till varför du bör arbeta med hållbarhet i ditt företag:

 • Det lönar sig.

Att arbeta med hållbarhet i företaget kan faktiskt innebära att du sparar in på en del kostnader och ökar din lönsamhet på lång sikt, till exempel genom att du minskar din resursförbrukning och ditt avfall.

 • Ökad konkurrenskraft.

Allt fler konsumenter efterfrågar hållbara och socialt ansvarstagande produkter och tjänster vilket innebär att ditt företag kan stärka sig gentemot konkurrenter genom att arbeta mer hållbart. Du blir en attraktiv leverantör vilket stärker din varumärkesimage, din kundlojalitet och dina kundrelationer.

 • Attraktiv arbetsgivare.

Det är inte bara konsumenter som efterfrågar hållbara och socialt ansvarstagande alternativ, även arbetssökande tenderar att mer och mer göra det. Att vara ett hållbart och socialt ansvarstagande företag kan därför göra ditt företag till en attraktiv arbetsgivare dit talanger söker sig och stannar kvar. 

 • Positiv påverkan på miljön och samhället.

Genom att minska ditt företags negativa påverkan på miljön och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling så kan du skapa positiva effekter på lång sikt och öka företagets goodwill. 

Tips för en mer hållbar verksamhet för miljövänliga företag

Många företag jobbar idag aktivt för att ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbar. De åtgärder man vidtar skiljer sig förstås åt beroende på i vilken sektor man är aktiv samt vilken typ av företag man är, och vilken storlek man har, men det finns ändå några generella saker som alla företag kan titta på.

10 tips för att göra verksamheten mer hållbar*

 • Se över er affärsidé. Hur kan ni göra er befintliga affärsmodell mer resurseffektiv och göra ändringar som bidrar till att era produkter och tjänster blir mer hållbara? 
 • Se över företagets resursförbrukning. Hur kan material och energi återanvändas och användas mer effektivt? Går det att hitta värde i avfall, rester vid tillverkning eller kasserat material?
 • Sätt mål och redovisa hållbarhetsarbetet. Då stärks förutsättningarna för att nå resultat och det skapar också transparens och trovärdighet. Vilka hållbarhetsaspekter har störst betydelse för er verksamhet och vad ni vill uppnå? 
 • Flytta in hållbarhetsarbetet i produkt- och tjänsteutvecklingen. När er produkt eller tjänst ska utvecklas och designas, vilka material och processer ska ni välja för att göra dem mer hållbara och återanvändbara? Kan produktionen ske ”nära” och lokalt?
 • Ha koll på underleverantörer och tänk att samma standard ska omfatta även dem. 
 • Se över er bil- och maskinpark så att den är miljövänlig, och se över distribution och transport. Behövs förändringar göras? Kan förpackningar återanvändas?
 • Ta fram en miljöpolicy för arbetsplatsen. Ett miljövänligt företag upplevs ofta som en attraktiv arbetsgivare.
 • Försök hålla möten via telefon och digitalt. Välj miljövänliga alternativ när ni behöver resa.
 • Håll hållbarhetsarbetet levande i företaget. Vad mer kan och vill ni göra? Inte bara gör det miljön en tjänst, många företag upplever också att man blir mer attraktiv som arbetsgivare. Underskatta inte vikten av att få med medarbetarna som ambassadörer. Många brinner för ämnet och kan bidra till att arbetet snabbare får fäste och blir enklare att genomföra.
 • Kommunicera om ert miljöarbete. Konsumenter och potentiella medarbetare vill veta.

Den omställning som nu sker i samhället har på ett naturligt sätt fört in flera av punkterna ovan i företagens verksamhet, såsom energieffektiviseringar, grön energi och fler digitala möten som några tydliga exempel. Många företag har också vässat sina hållbarhetsmål, med exempelvis krav på färre flygresor framåt.

*Flera av tipsen kommer från verksamt.se och deras guide till ett hållbart företagande:  https://www.verksamt.se/starta/hallbarhet/guide-till-ett-hallbart-foretagande/

 

Sol som lyser genom ett träd

Grön finansiering

Det finns många finansieringsalternativ om du vill investera i hållbara projekt, till exempel solceller eller gröna bostäder.

En person tältar på en åker vid havet

Hållbarhetsprojekt i norra Bohuslän

Läs och bli inspirerad av hållbarhetsprojekt i norra Bohuslän som Sparbanken Tanum har sponsrat.

Företagsavdelningen på Sparbanken Tanum

Bli företagskund

Vill du bli kund med ditt företag i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer vi upp dig.