Vad är aktiebolagslagen (ABL)?

Aktiebolagslagen (förkortat ABL) är Sveriges huvudsakliga lag för reglering av aktiebolag. Den definierar hur dessa bolag ska organiseras och förvaltas. Syftet är att främja en sund och ansvarsfull affärsverksamhet genom tydliga riktlinjer och krav. Lagen är viktig för att skapa strukturer som främjar god företagsstyrning och ansvarsfullt beslutsfattande.

- För varje företagare är en grundläggande insikt i aktiebolagslagen av yttersta vikt. Det är som en karta som guidar er genom affärslandskapet och hjälper till att undvika potentiella hinder, säger Magnus Jonasson, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum.

Vad reglerar aktiebolagslagen?

Aktiebolagslagen omfattar en mängd viktiga aspekter, från bolagsstämmans beslutsmekanismer till styrelsens ansvar och rapporteringskrav. Lagen ger klara riktlinjer för bolagsstyrning och sätter tydliga krav på hur företag ska sköta sin bokföring och redovisning. Några exempel på saker som aktiebolagslagen reglerar är:

  • Hur styrelsen ska sammansättas och vad för ansvar den ska ha.
  • Hur bokföring och redovisning ska gå till.
  • Hur vinst får hanteras.
  • Hur överlåtelse, fusion eller delning ska gå till.
  • Hur ett aktiebolag ska startas och avvecklas.
  • Med mera.

Styrelsens Roll enligt ABL:

Enligt ABL ska varje aktiebolag ha en styrelse, bestående av minst en person. Styrelsemedlemmarna väljs av bolagsstämman och bör inneha en bredd av kompetenser som är relevanta för bolagets verksamhet. ABL sätter även tydliga krav på bokföring, redovisning och rapportering. Här har styrelsen ett stort ansvar gentemot bolagets intressenter och måste agera i deras bästa intresse. I övrigt är styrelsens huvuduppgift att företräda bolaget och dess ägare. De ska ta strategiska beslut, övervaka verksamheten och säkerställa att bolaget följer lagen och god affärssed. Om du vill veta mer om hur du bygger en styrelse, läs vår artikel ”Så bygger du en styrelse”.

- Genom att följa aktiebolagslagens krav visar företaget att det är engagerat i en sund och ansvarsfull affärspraxis. Det skapar förtroende hos både investerare och samarbetspartners, säger Magnus Jonasson.

Brott mot aktiebolagslagen

Brott mot ABL kan få allvarliga konsekvenser och kan leda till juridiska påföljder och ekonomiska sanktioner. Exempel på sådana brott kan vara felaktig redovisning, överträdelse av regler om styrelsens ansvar eller underlåtenhet att följa krav på rapportering. Det är därför av yttersta vikt att företagsledningen och styrelsen har en god förståelse för lagens bestämmelser och agerar i enlighet därmed.