Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning under ett verksamhetsår. Alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och större handels- och kommanditbolag ska enligt årsredovisningslagen avsluta varje räkenskapsår med en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket. Syftet med årsredovisningen är, förutom lagkravet, att ge en sammanställning av företagets verksamhet och resultat till intressenter, ägare, investerare och kunder.

Vad skall ingå i en årsredovisning?

Vad som skall ingå i årsredovisningen skiljer sig lite från företag till företag. Beroende på storlek och bolagsform omfattas man av olika regler och krav. Större företag ska exempelvis ha en årsredovisning granskad av en revisor medan mindre företag, till exempel enskilda firmor, endast behöver upprätta en enklare variant av årsredovisningen, ett så kallat årsbokslut. Gemensamt för alla årsredovisningar är att de ska innehålla Förvaltningsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning samt Noter som kompletterar informationen i Resultat- och Balansräkningen.

  • Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som beskriver verksamhetsårets viktigaste händelser och utveckling.
  • Resultaträkning: Den del av årsredovisningen som redovisar företagets alla intäkter och kostnader under räkenskapsåret.
  • Balansräkning: Den del av årsredovisningen som sammanställer företagets skulder, tillgångar och eget kapital vid ett visst tillfälle, oftast den sista dagen på räkenskapsåret.

Alla årsredovisningar ska även innehålla underskrifter från alla styrelsemedlemmar samt VD.

När ska årsredovisningen skickas in?

Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det bästa är dock att vara ute i god tid så du hinner rätta till brister och fel som Bolagsverket eventuellt kan hitta innan sista inlämningsdatumet. Tänk på att alla styrelsemedlemmar samt VD ska hinna läsa igenom och skriva under årsredovisningen innan du skickar in den. Om du inte lämnar in i tid eller inte hinner rätta till fel och brister innan sista inlämningsdatum får företaget betala en dyr förseningsavgift.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen är den lag som reglerar vilka företag som ska göra en årsredovisning samt hur den ska genomföras och offentliggöras. Lagen säger bland annat att en årsredovisning ska upprättas enligt god redovisningssed samt följa vissa redovisningsprinciper. De fyra redovisningsprinciperna som ska följas är:

  • Fortlevnadsprincipen: innebär att man i årsredovisningen ska antas fortsätta sin verksamhet i den närmast följande framtiden.
  • Konsekvensprincipen: innebär att man ska följa samma värderingsmetoder varje år i årsredovingen.
  • Försiktighetsprincipen: innebär att man ska värdera resultatet med försiktighet när man upprättar årsredovisningen.
  • Kontinuitetsprincipen: innebär att den ingående balansräkningen alltid ska stämma överens med den utgående från föregående år.

Ett annat krav från lagen är att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska lämna ett förslag på hur den eventuella vinsten eller förlusten ska disponeras i årsredovisningen samt att alla årsredovisningar ska upprättas efter ett visst format för att vara så lättlästa och överblickbara som möjligt. Årsredovisningslagen är viktig för att alla företags redovisning ska vara så enhetlig och jämförbar som möjligt.