De flesta företagare har någon form av företagsförsäkring som ersätter skador på maskiner och inventarier som uppstår vid brand, storm, jordskred och översvämningar som beror på skyfall.
– Det finns olika krav och undantag, så läs igenom dina försäkringsvillkor. Naturskador, som det här handlar om, har oftast en självrisk på 10 procent, med olika minimi- och maximinivåer. Om sakskadan är ersättningsbar finns också ofta ett skydd som täcker extrakostnader för räddningsarbete och för att hålla verksamheten igång. Man kan även få ersättning för uteblivna inkomster och hyresförluster. I våra försäkringar är det en karens på 48 timmar vid avbrott orsakade av naturskador, säger Anna Elliot Frick, som är skadechef på försäkringsbolaget Tre Kronor. 

Förebygg problemen
Det bästa är förstås om du med förebyggande insatser kan minska risken för att råka illa ut.
– Det finns en hel del du kan göra. Börja med att titta på hur en översvämning skulle påverka din verksamhet. Går det att höja upp viktiga maskiner, lager och elektronik? Vad kan ni göra för att skydda inventarier och snabbt komma igång igen när vattnet är borta? Palla upp känsligt gods, minst 50 cm över golvytan. Häng upp elkablar och kontakter och installera backventiler, som stoppar vatten från att tränga in genom golvbrunnar och andra avlopp. Gör också en plan för vad som ska göras om olyckan är framme. Se till att alla på arbetsplatsen känner till planen och vet hur de ska agera, säger Anna Elliot Frick.

Var noga när du flyttar
Om du ska byta lokal gör du klokt i att kolla extra på riskerna för översvämningar och ras.
– Ta reda på om lokalen har drabbats av översvämning tidigare eller om den ligger i ett riskområde. Prata med kommunen eller länsstyrelsen. Ligger lokalen på markplanet eller i en källare ska du vara uppmärksam på markens lutning och placeringen av dagvattenbrunnar. Ta reda på hur väl brunnarna sköts och rensas från löv och annat skräp, säger hon.

Ska du bygga om eller utöka en befintlig byggnad kan du passa på att förbättra frånflöden och dränering, till exempel genom att installera backventiler.
– Du kan också minska risken för översvämningar genom att anlägga ett grönt tak, med levande växter som takbeläggning, eller en regnträdgård i en planteringstunna eller en rabatt. En djup växtbädd fångar effektivt upp regnvatten och minskar vattnets flödeshastighet, säger hon.

Svårare att försäkra lokaler
Att välja sina lokaler med omsorg har alltid varit viktigt, men det kan bli ännu viktigare i ett längre perspektiv.
– Det är inte så i dag, men i framtiden kan det bli svårare att teckna försäkringar för verksamheter i område där risken för naturskador är stor. Man kan också tänka sig att försäkringar i riskutsatta lokaler begränsas, så att de till exempel inte gäller delar av byggnaden där marken inte har en naturlig avrinning. Det kan också bli aktuellt med premiehöjningar. I en framtid, med stora och mer frekventa skador, kan kanske inte försäkringsbranschen förväntas bära hela kostnaden. En del kanske får skjutas över på staten eller EU, säger hon.

Viktigt att tänka på när du tecknar en företagsförsäkring

  • Rätt försäkringsställe? Försäkringen gäller på försäkringsstället (den adress som är angiven i försäkringsbrevet). Bedriver du verksamhet även på andra ställen, exempelvis entreprenader eller servicearbeten, ska det anges i försäkringen.
  • Rätt verksamhetsbeskrivning? Eftersom det är verksamheten som styr försäkringsbehovet är det viktigt att verksamhetsbeskrivningen är rätt och uppdaterad. 
  • Rätt omsättning och antal anställda? Se över försäkringen årligen och uppdatera årsomsättning, eventuell förändrad verksamhet och antal anställda.