Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är det framförallt den varma sommaren 2018 som inneburit att granbarkborren kunnat spridas* så kraftigt. Men även ett ökat antal stormar de senaste åren har gett skadeinsekten gynnsamma förhållanden.

Enligt Skogsstyrelsen dödades nära 8 miljoner kubikmeter gran under 2020 av granbarkborrar, till ett värde av runt 3,5 miljarder kronor.**

Kerstin Ström, som är projektledare för ”Stoppa borrarna” på Skogsstyrelsen, lyfter två åtgärder som viktiga: Att tidigt identifiera och förebygga angrepp. 

– Granbarkborrar i sig är inget nytt. Men just nu har vi extremt förhöjda populationer av insekten, med stora skador som följd, vilket innebär att man som skogsägare bör vara uppmärksam för att inte stora värden ska gå förlorade, säger Kerstin Ström.

Att kontinuerligt se över sin skog, speciellt den period då granbarkborren har sin svärmningstid, maj till augusti, och rensa ut ansatta partier, blir därmed extra viktigt. Kerstin Ström rekommenderar att man går över sin fastighet ungefär var fjärde till femte vecka under denna period.

Hur kan man förebygga angrepp?

Kerstin Ström ger råden att snabbt plocka bort vindfällen, det vill säga träd som fallit omkull, som är en ypperlig ynglingsmiljö för granbarkborren, samt ta bort riskbestånd. Hit räknas träd som tidigare haft angrepp eller på olika sätt kan vara stressade av exempelvis torka, regn, svampangrepp eller dåliga markförhållanden och därmed är mer mottagliga för angrepp. Man bör också hålla koll på svärmningskartor för att se när granbarkborren är ute och flyger, vilket orsakar nya angrepp.

Att plocka bort träd som redan tappat det mesta av barken är det ingen större vits med, menar hon. Då har granbarkborren redan dragit vidare. Har det gått så långt att trädet är dött, har man också tappat mycket ekonomiskt värde.

– Ju tidigare du hittar en angripen gran, desto större bekämpningsåtgärd har du vidtagit då du har chans att få med både föräldrainsekterna och larverna ut ur skogen. Ju tidigare angreppen hittas desto mer betalt för virket får du också”, säger Kerstin Ström.

Har det gått så långt att granarna tappat det mesta av sin bark kan det vara bättre att lämna dem kvar i skogen eftersom granbarkborrarna har flyttat ut, menar hon. 

– Har du ett större område med helt barkfallna granar kan du höra med din virkesköpare om det är ekonomiskt värt att avverka bland annat för att säkra framtida föryngring, säger Kerstin Ström.

Sara Moberg, skog- och lantbruksspecialist på Sparbanken Tanum, menar att läget med granbarkborren gör det extra viktigt att blivande skogsägare håller koll på vad man köper. 

– Var noga med att skapa dig en bild av barkborreläget på det du tänker köpa. Det framgår oftast inte i skogsbruksplanen eller prospektet, utan är någonting som du själv, eller med hjälp av en skoglig rådgivare, måste ta reda på. Eventuella angrepp och skador kan påverka både kassaflödet och vad ni är beredda att betala för fastigheten, säger Sara.

Ligger fastigheten dessutom i ett område med mycket angrepp kan det ta extra lång tid att få hjälp att utföra planerade avverkningar, vilket i sin tur kan påverka likviditeten, inte minst om finansieringslösningen bygger på intäkter i närtid, säger Sara Moberg.

Idag är det heller inte ovanligt att skogsägare äger skog långt ifrån där de själva lever, och då behöver man ta hjälp för att hålla koll på sin skog.

Man kan också långsiktigt anpassa sin skötsel för att minska riskerna från väder genom att exempelvis skapa en mer stormfast skog, med mer blandskog, och se till att granarna har rätt markförutsättningar. Glöm heller inte att se till att din skog alltid är väl försäkrad.

*Hopp om minskade granbarkborreskador 2021
**Stora granbarkborreskador väntas i år - men sannolikt mindre än ifjol