Skogen som investering

Bakom oss har vi en tid med pandemi, kraftfulla ekonomiska stimulanser, aggressiva penningpolitiska åtgärder, störda handelsflöden, stark BNP-tillväxt och krigsutbrott.

Framför oss ser vi stigande inflation, krympande BNP och höjda räntor. Vi förväntar oss att styrräntan i Sverige höjs under hösten och våren – innan den toppar på 2,25 procent under 20231.

Mot den bakgrunden är det trösterikt att få glädjebesked från skogen. Samtidigt som Stockholmsbörsens index OMXS30 sjönk med runt 20 procent första halvåret 2022, steg priset på skogsmark med i snitt 5,4 procent2.

Skogen har än en gång visat sig vara en pålitlig investering i osäkra tider. Det ger oss stöd för antagandet att värdet på skogsmark även i fortsättningen kommer att vara motståndskraftig på lång sikt. De sättningar vi kan förvänta oss är sannolikt mindre i skogen än i andra tillgångsslag.

Trots det gäller det att räkna extra noga på nya investeringsobjekt och se till att ha väl tilltagna marginaler i kalkylerna. Vi vet att det kommer bli dyrare både att finansiera investeringar och att sköta om skogen.

Skogen som inkomstkälla

Generellt sett är få svenska skogsägare belånade. Enligt senaste Skogsbarometern inte mer än 37 procent. Men de som har lån kommer att få högre räntekostnader. Inflationen gör att också priserna på avverkningar och transporter stiger. Enligt Skogsentreprenörerna har till exempel skotning blivit cirka 200 kronor dyrare i timmen det senaste året. Frågan är då om effekterna av kostnadsökningarna dämpas av stigande priser på skogens produkter?

Statistik från Skogsstyrelsen visar att priserna på sågtimmer och massaved i genomsnitt har stigit med 15 respektive 17 procent det senaste året. Hur det ser ut framöver är däremot osäkert. Den svaga konjunkturutvecklingen kan bli problematisk.

Men prisskillnaderna är stora och mycket är förhandlingsbart. Om du är noggrann, affärsmässig och aktiv i upphandlingar och försäljningar har du goda möjligheter att påverka utfallet.

Eftersom penningflödena i skogen är ojämna är det också viktigt att du har koll på kassaflödet och likviditeten. Håll kontakt med din bank, så att de känner din situation väl och kan hjälpa till om det skulle behövas.

Skogen i klimatkampen

Som skogsägare är du med i kampen för klimatet. Skogen är en växande kolsänka och bidrar med råvaror som erbjuder ett alternativ till fossilt baserade produkter. Klimatnettoeffekten från den svenska skogen är i dag cirka 93 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år3.

Trots det kommer klimatförändringarna leda till att det ställs högre krav och förväntningar på dig som skogsägare. De innebär också att riskerna för att din skog ska drabbas av stormar, bränder och skadeangrepp ökar. Tänk därför igenom vad du behöver göra för att klimatanpassa din skogsskötsel.