Bolagsskatten och skatten på expansionsfonder sänks 

Bolagsskatten sänks till 20,6 procent för beskattningsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare. Sänkningen är den andra av två sänkningar som riksdagen beslutade 2018. Skatten sänks från 21,4 procent.

Skatten på expansionsfonder för enskilda firmor följer nivån på bolagsskatten. Här sker sänkning inte stegvis, utan i ett steg 2021. 

Mer om bolagsskatten

Växa-stödet permanentas

Från och med 1 januari 2021 är det så kallade växa-stödet permanent. Stödet innebär att ett enmansföretag får lägre arbetsgivaravgifter när företaget anställer sin första medarbetare.

Mer om växa-stödet

Rut-avdraget utvidgas och taket höjs

Den 1 januari 2021 höjdes det sammanlagda taket för rot- och rutavdrag från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och beskattningsår. Rot-avdraget får dock högst uppgå till 50 000 kronor. Rut-avdraget utvidgas också till att även omfatta följande tjänster:

  • Hjälp med möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster omfattas ej.
  • Transport av bohag till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning. Även transport till och från magasinering ingår.
  • Tjänster som avser enklare tillsyn av bostad, till exempel fjällstuga eller sommarhus.
  • Tvätt av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning, inklusive transport.
  • Torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när arbetet utförs i samband med sådan tvätt. 

Mer om rut och rot

Skattereduktion vid köp av anläggningstillgångar

Skattereduktionen gäller för inventarier som företaget köper under 2021. Skattereduktion uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet och reduktionen görs i inkomstdeklarationen för år 2022. För att få skattereduktionen krävs att inventarierna innehas under en viss tid.

Mer om skattereduktion för investeringar

Tiden för expertskatten förlängs

Vid årsskiftet utvidgades skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner från tre år till högst fem år, räknat från när vistelsen i Sverige påbörjas. Ändringen gäller dem som kommit till i Sverige efter den 31 maj 2020. 

Mer om expertskatten

Skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik

De nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersätts av en skattereduktion som fungerar som rut- och rotavdragen. Företag som installerar grön teknik ger köparen avdraget direkt på fakturan. Reglerna gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår och den ges för arbete och material med:

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Mer om skattereduktionen

Nya skatteregler för inhyrd utländsk personal

Från årsskiftet ska arbetstagare som är inhyrda från ett utländskt företag, som saknar fast driftställe i Sverige, beskattas i Sverige när personen utför arbete för en verksamhet här. Den så kallade 183-dagarsregeln kan inte tillämpas när det gäller uthyrning av arbetskraft. Mycket korta arbetstillfällen kan undantas.

Mer om beskattning av utländsk arbetskraft
Mer information om nya lagar och regler hittar du på regeringens webbsida