Det återinförda kravet på läkarintyg innebär att en anställd som är sjuk ska visa läkarintyg för sin arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15, när hen ansöker om sjukpenning. För egenföretagare gäller att de ska ansöka om sjukpenning direkt från Försäkringskassan och inkomma med läkarintyg dag 8, i samband med ansökan.

Tillfälliga regler om sjuklönekostnader

Under pandemin införde regeringen tillfälliga regler för att avlasta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader. De reglerna upphörde också den 1 oktober och har återgått till hur det var innan pandemin. Det betyder att ersättning för perioden oktober till och med december 2021 kommer att beräknas efter hur höga sjuklönekostnader arbetsgivaren har haft under tremånadersperioden, men med högst 250 000 kr. De månadsvisa utbetalningarna kommer att upphöra och ersättningen för perioden oktober till och med december 2021 kommer att betalas ut första kvartalet 2022.