Insikter och analyser från Lantbruksbarometern 2022

  • Trots historiskt höga avräkningspriser hos de fyra största produktionsgrenarna, tar de extra höga kostnaderna överhand och försämrar lantbrukarnas tro på en bättre lönsamhet framåt.
  • Priset på insatsvaror som foder och växtnäring har stigit kraftigt. Särskilt grisbranschen är drabbad, eftersom det finns ett överutbud på fläskkött i EU.
  • Växtodlarna upplever en försämrad lönsamhet, men de som köpt in växtnäring tidigt under 2021 har en mindre odlingsrisk inför 2022.
  • En återgång till samma konsumtionsmönster som innan pandemin riskerar att minska efterfrågan på svenska livsmedel.
  • Den svenska kronan stärktes under 2021, vilket påverkade EU-stöden negativt för lantbrukarna.
  • Instabilt geopolitiskt läge och ett ökat inflationstryck skapar osäkerhet i marknaden för jordbruksprodukter och medför även ökade kostnader för branschen.
  • För att öka investeringsviljan framåt behövs långsiktighet i politiken och klarare spelregler för branschen.